GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. | Naše služby | Vedení účetnictví a daňové evidence

GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Zaslat poptávku

Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví

Zpracováváme na ekonomickém software Money S3, Money S4, Money S5 od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. podnikatelům fyzickým osobám, právnickým osobám a příspěvkovým organizacím, které mají povinnost vést účetnictví.
Účetnictví zpracováváme v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony.

Zpracujeme:

- inventární knihy, karty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
- inventární knihy finančního majetku
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku
- evidenci cenin
- evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků


- Rozvahu
Je to účetní výkaz, který podává přehled o majetku podniku (aktivech) a o zdrojích krytí majetku (pasivech).

- Výkaz zisků a ztrát (výsledovku)
Obsahuje informace o nákladech, výnosech výsledku hospodaření. Výnosy a náklady jsou členěny tak, aby bylo možno zjistit:

- výsledek hospodaření – provozní, finanční, mimořádný
- velikost přidané hodnoty
- výsledek hospodaření celkem

Vedení daňové evidence

Zpracováváme na účetním programu Money S3 od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Podnikatelům fyzickým osobám účtujícím daňovou evidenci na základě dodaných prvotních dokladů zpracujeme v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony:

- inventární karty dlouhodobého majetku
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
- inventární knihy finančního majetku
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku
- knihy pro evidenci cenin
- knihy pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků
- mzdovou evidence
- zpracování daňových přiznání

Účetnictví zpracováváme dle dodaných prvotních dokladů klientem průběžně během celého účetního období, abychom byli schopni předat výsledky hospodaření, připravovat se na uzavření daňového období a průběžně tak informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření.Komora daňových poradců ČR